Phiên dịch & Biên dịch Thương mại (Advanced Business Interpretation & Translation 4)

Phiên dịch & Biên dịch Thương mại (Advanced Business Interpretation & Translation 4)
Sách gồm 7 chương, 246 trang, 1 DVD. 
Chương 1 giới thiệu sách, cách tự học, cách GV dạy Phiên dịch, Biên dịch, Mục tiêu cụ thể.
Chương 2 Phiên dịch (dịch nói) Anh-Việt, học viên học thuộc từ vựng trước khi nghe-dịch.
Chương 3 Phiên dịch (dịch nói) Việt-Anh, học viên học thuộc từ vựng trước khi nghe-dịch.
Chương 4 Biên dịch Anh-Việt, các bài báo, Hợp đồng kinh tế QT, tuyển chọn từ các tạp chí quốc tế.
Chương 5 Biên dịch Việt-Anh, các bài báo, Hợp đồng xuất nhập khẩu, tuyển chọn từ các báo, tạp chí VN.
Chương 6 Scripts của Phiên dịch (dịch nói) Anh-Việt, 1 phần chỉ dành cho GV.
Chương 7 Scripts của Phiên dịch (dịch nói) Việt-Anh, chỉ dành cho GV.
Kèm 1 DVD, mở bằng Windows Movie Maker, học viên nghe và phiên dịch Anh-Việt.

1

Ebook Phiên dịch & Biên dịch Thương mại (Advanced Business Interpretation & Translation 4) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phiên dịch & Biên dịch Thương mại (Advanced Business Interpretation & Translation 4) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3