Lục Tổ Đàn kinh

Lục Tổ Đàn kinh
Quý vị nên nhận thức chân chánh chính vì Lục Tổ không giari đãi, luôn nổ lực hành trì, cho nên Ngài moowis có thể giác ngộ và giảng thuyết Lục Tổ Đàn Kinh được.

1

Ebook Lục Tổ Đàn kinh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lục Tổ Đàn kinh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3