Kinh Dươc Sư (In Lần 7)

Kinh Dươc Sư (In Lần 7)
Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là:
-Bản dịch đời Đông Tấn (năm 317-322) của ngài Miênthi-lợi Mật-đa-la,
-Bản dịch đời Lưu Tấn (năm 457) của ngài Huệ Giản,
-Bản dịch đời Tùy (năm 615) của ngài Đạt-ma-cấp-đa, và
_Bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh (năm 707). Nhờ tính chất văn chương và dễ đọc tụng, bản của ngài Huyền Tráng được sử dụng phổ biến nhất trong các chùa Bắc tông tại Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng nền văn hoá và văn tự của nước này.
Mục Lục
Lời nói đầu
PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

Nguyện hương
Đảnh lễ tam bảo
Tán hương
Phát nguyện trì kinh
Tán dương giáo pháp
Tán Phật Dược Sư

PHẦN CHÁNH KINH
       7. Kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư 
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG
       8. Kinh tinh hoa trí tuệ       9. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư       10. Nguyện cầu an lành       11. A) Mấy điều quán tưởng        11. B) Sám mười nguyện       12. Hồi hướng công đức       13. Lời nguyện cuối       14. Đảnh lễ ba ngôi báu

1

Ebook Kinh Dươc Sư (In Lần 7) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Dươc Sư (In Lần 7) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3