Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) có phần hướng dẫn riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng đơn giản nhất có thể, có hướng dẫn cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (khi rơi vào tình trạng ngừng hoạt động do giải thể, phá sản.,). Có thể nói, Chế độ kế toán SME lần này có nhiều đổi mới mà một trong những tư tưởng chính là lấy doanh nghiệp, đối tượng áp dụng làm trung tâm, ưu tiên mục đích quản trị doanh nghiệp hơn mục đích quản lý Nhà nước.
Tổng quan những nét chính về Chế độ kế toán mới áp dụng cho SME lần này như sau: Đổi mới cách tiếp cận chính sách; Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp; Tách biệt kế toán và thuế; Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính; Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch; Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế. Thông tư số 133/2016/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
Để giúp các Chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng và người làm công tác kế toán kịp thời nắm bắt những thông tin mới trên, cuốn sách “Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (Ban Hành Theo Thông Tư Số 133/2016/Tt-Btc Ngày 26/8/2016 Của Bộ Tài Chính)” đã được xuất bản.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định chung
Phần II. Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán (ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Phần III. Biểu mẫu Báo cáo tài chính năm (ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Phần IV. Danh mục Biểu mẫu, nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán (ban hành theo Thông tư sô’ 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Phần V. Danh mục Biểu mẫu, nội dung và phương pháp sổ kế toán (ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Phần VI. Sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với kế toán trưởng, người phụ trách kế toán và các bộ phận kế toán của các doanh nghiệp.

1

Ebook Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3